Despre proiect

“România durabilă” – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 - (SIPOCA 613)


Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă implementează proiectul: „România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, care se derulează în perioada 31 iulie 2019 – 31 iulie 2022.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) prin asigurarea cadrului adecvat de implementare, creșterea capacității instituționale a autorităților centrale, eficientizarea comunicării și colaborării interinstituționale, asigurarea consistenței implementării prin monitorizarea progresului și prezentarea tendințelor de dezvoltare ale României, permițând decizii publice bazate pe dovezi în manieră proiectivă, anticipând evoluții și riscuri sistematice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Operaționalizarea cadrului strategic existent în domeniul dezvoltării durabile prin elaborarea planului de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030, de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă;

2. Realizarea unui mecanism de monitorizare și raportare a implementării SNDDR 2030, prin extinderea și valorificarea rezultatelor, experienței și funcționalității sistemului informatic agregator de date statistice elaborat în cadrul proiectului „Starea Națiunii –construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” (SIPOCA 11) și realizarea corespondenței cu indicatorii pe care Institutul Național de Statistică și alte instituții publice relevante îi colectează, centralizează și agregă;

3. Crearea cadrului instituțional adecvat pentru implementarea și monitorizarea SNDDR 2030 prin înființarea de nuclee de dezvoltare durabilă în cadrul autorităților publice centrale și locale, formarea profesională în domeniul dezvoltării durabile a personalului din cadrul acestora, și dezvoltarea capacității instituționale a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în vederea îndeplinirii funcțiilor de planificare strategică în domeniul dezvoltării durabile, de coordonare a activităților de implementare rezultate din setul de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 a O.N.U. pentru dezvoltare durabilă și de monitorizare a progresului implementării SNDDR 2030 pe baza indicatorilor de dezvoltare durabilă, funcții stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, cu modificările și completările ulterioare.

Componentă de bază a proiectului, agregatorul de date statistice multidisciplinare are ca principal beneficiu fundamentarea riguroasă și obiectivă a proceselor decizionale și a documentelor strategice din cadrul administrației publice centrale și locale.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Institutul Național pentru Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia. Bugetul alocat pentru implementarea proiectului este de 24,999,991.85 lei, din care 22,056,895.87 lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 2,943,095.98 lei fonduri din bugetul entităților implicate în proiect.


 

Parteneri
SGG – Secretariatul general al guvernului

Secretariatul General al Guvernului (SGG), structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, este lider de parteneriat în cadrul proiectului România durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru Implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României, cod SIPOCA 613/mySMIS 127545,  finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Departamentul de Dezvoltare Durabilă a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017, funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și are următoarele funcţii:


INS – Institutul național de statistică

Institutul Național de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităților la nivel național privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanțe metodologice şi tehnice funcționale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanțele celor mai avansate institute naționale de statistică din statele membre ale UE.

Institutul Național de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informații statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcționării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a țării şi pentru cunoașterea şi informarea opiniei publice asupra realităților societății românești.


ARDA Oltenia – Asociația regională pentru dezvoltare antreprenorială

Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2014 care îndeplinește rolul de partener în cadrul proiectului România durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru Implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României, cod SIPOCA 613/mySMIS 127545, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Conform statutului său, printre obiectivele și acțiunile asumate de ARDA Oltenia se numără:


 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk